Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА УЕБСАЙТА И ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Посетителите / потребителите на страниците и услугите на уебсайт LAPRAIRIE.SARANTIS.BG трябва внимателно да прочетат настоящите условия за ползване, а в случай на несъгласие с обявените условия не трябва да използват сайта. В противен случай се счита, че потребителите приемат настоящите условия и осигуряват съгласие. Правната информацията и условията на настоящето управляват всички уеб страници на LAPRAIRIE.SARANTIS.BG, освен ако изрично не е посочено друго за конкретна страница.
 2. Ограничение на отговорността: С участието си в този уеб-сайт , посетителите / потребителите на страниците и услугите на уевсайта на LAPRAIRIE.SARANTIS.BG приемат , че употребата му е тяхна собствена отговорност и, че нито една от страните, участващи в създаването, производството или поддръжката на настоящия сайт не носи отговорност. Компанията не носи отговорност за преки, случайни, последващи или непреки вреди, или за разходи и разноски от всякакъв вид (включително съдебни такси, хонорари за експерти и други разходи), които могат да възникнат пряко или косвено от достъп, и ползване на този уеб-сайт или при изтегляне на всякакви материали, текст , данни, изображения, видео или аудио файлове, включително и нещо, което може да възникне от вирус, бъг, човешко действие или пропуск на действие, от всяка компютърна система, телефонна линия, компютърен хардуер, софтуер, програма неизправност или някаква друга грешка, пропуск или закъснение при предаването от компютъра или мрежовата връзка.
 3. САРАНТИС БЪЛГАРИЯ ЕООД, без да гарантира и по тази причина не носи отговорност, прави възможно най-добрите усилия, така че да се гарантира, че информацията, и съдържанието на сайта е с максимална точност, яснота, навременност, пълнота и достъпност. В никакъв случай, САРАНТИС БЪЛГАРИЯ ЕООД не носи отговорност за вреди, които могат да бъдат причинени на посетителя / потребителя, като се има предвид, използването на този уеб-сайт.
 4. Интелектуална и индустриална собственост: общото съдържание на този уеб-сайт , включително, и без ограничение, на текстове, наименования, търговски марки, лога, графики, снимки, видео или аудио файлове и като цяло всякакъв вид файлове, представляват интелектуална собственост на LAPRAIRIE.SARANTIS.BG и/или LA PRAIRIE GROUP и са регулирани от национални и международни разпоредби в областта на интелектуалната собственост, с изключение на ясно признати права на трети лица. Затова възпроизвеждане, преиздаване, копиране, съхраняване, продажба, пренос, разпределение, издаване, изпълнение, сваляне, превод и изменението по никакъв начин, частично или изцяло са изрично забранени без изричното предварително съгласие на LAPRAIRIE.SARANTIS.BG и/или LA PRAIRIE GROUP, освен ако не е посочено друго в настоящето. Посетителят приема, че всичко, включено в страниците на този уеб-сайт е авторско право или подлежи на интелектуална собственост на LAPRAIRIE.SARANTIS.BG и/или LA PRAIRIE  GROUP, или на трети лица (използвано под лиценз) и затова неразрешеното му използване може да доведе до налагане на глоба или санкция .
 5. Посетителят / потребителят на този уеб-сайт, трябва да се съобразява с разпоредбите на гръцкото, европейското и международното право и съответното законодателство, което регулира далекосъобщенията, и трябва да се въздържа от всякакви незаконни деяния и злоупотреби със съдържанието и услугите на този уеб-сайт. Всички повреди, които могат да бъдат причинени на този уеб-сайт по Интернет, които ще произтекат от лошо или неправилно използване на съответните услуги от потребителя / посетителя е от изключителната отговорност на този потребител / посетител.
 6. Незаконно или неправилно поведение: посетителят / потребителят на този уеб-сайт не следва да публикува и предава на този уеб-сайт порнографско, неприлично, нечестиви, клеветнически, обидни, заплашителни, незаконно или друг материал, който установява или окуражава поведение, което би могло да представлява престъпление, да предизвика гражданска отговорност, или нарушава по друг начин, всеки един закон. LAPRAIRIE.SARANTIS.BG или всяка друга страна, която може да участва в създаването, производството или издаване на настоящия уебсайт, може да следи, преглежда ревизира и променя съдържанието;  САРАНТИС БЪЛГАРИЯ ЕООД и всички страни, участващи в създаването, производството или издаването на този уеб-сайт отхвърлят всякаква отговорност, която може да възникне от съдържанието включително и без ограничение, при искове за клевета, обида, богохулство, престъпна персонификация или нарушаване на авторските права.
 7. Хипервръзки: Въпреки, че този уеб-сайт евентуално може да бъде свързана с други уеб сайтове, не се носи отговорност за съдържанието и услугите на другите уеб сайтове, които са посочени чрез хипервръзки или банери, нито е гарантирана тяхната достоверност. LAPRAIRIE.SARANTIS.BG отхвърля всички преки или непреки одобрения, отношения, спонсорство или партньорство със свързани сайтове, освен ако това не е изрично посочено. С участието си в този уеб-сайт, посетителя / потребителя приема, че LAPRAIRIE.SARANTIS.BG не отговаря за всички проблеми, които могат да възникнат по време на посещение / използването на сайтове към които настоящия сайт препраща чрез връзки, и които са в изключителната компетентност на съответните сайтове.
 8. Преразглеждане на настоящите условия: LAPRAIRIE.SARANTIS.BG си запазва правото да преразгледа настоящата правна информация по всяко време и по всякаква причина, без предварително известие или задължение. Потребителите / посетителите трябва да проверяват за евентуални промени всеки път, и в предвид, че те продължават използването на интернет страницата във всеки случай се счита, че те приемат изменените условия. В противен случай те трябва да се въздържат от използване / посещение на този уеб-сайт.
 9. Приложим закон: Това конкретно споразумение за използване се урежда от разпоредбите на гръцкото законодателство, правила и регулиране на европейско право и съответните международни разпоредби и се тълкува в съответствие с правилата на добрата вяра, бизнес етика и финансовата и социална насоченост на права. Ако разпоредба се счита за противоречаща на закона и следователно невалидна или унищожаема, спира да бъде в сила, без да се засяга валидността на останалите условия. Никакво изменение на условията на настоящото споразумение, няма да бъдат взети под внимание, ако такова изменение не е било изразено в писмена форма и включени в настоящето споразумение. Отговорните съдилища за евентуални разлики, произтичащи от тези споразумения са съдилищата на Атина.
 10. Управлението и защита на личната информация на посетителя / потребителя на този уеб-сайт е предмет на условията на настоящия раздел и съответните разпоредби на гръцкото законодателство (Закон 2472/1997 , както е допълнена от решенията на председателя на защита на Hellenic Data Authority , президентски укази 207/1998 и 79 /2000 и член 8 от Закон 2819/2000 ) и европейско право ( ЕО директиви 95/46/ЕО и 97/66/ЕО ) . Всяка евентуална бъдеща регулация ще представлява предмет на настоящия раздел. Ако един посетител / потребител не е съгласен с условията за защита на личните данни, които са включени в този раздел , следва той / тя да не използват услугите на този уеб-сайт . Настоящият сайт изисква посетителите / потребителите да представят лична информация. Посетителят / потребителят изрично дава съгласието си за използването на неговата / нейната лична информация от GR. SARANTIS SA за рекламни или маркетингови цели. Настоящият сайт гарантира личния характер на вашата информация и не може да разкрива такава информация на трети страни ( освен ако не е предвидено в закона и само към регулаторните органи). Настоящият сайт поддържа файлове с лични данни, които са изпратени от посетителите / потребителите изключително за целите на комуникацията , за статистически цели и за целите на подобряване на предоставяните услуги и част или цялата такава информация , могат да бъдат обработвани за статистически цели , за проучване на пазара , или за подобряване предоставяните услуги , както и за рекламни или маркетингови цели . Посетителите / потребителите могат да се свържат със съответния отдел по телефона на: + 30 210 6173 000 или на адреса на GR. SARANTIS SA ( 26 Amarousiou – Halandriou Street, 15125 Marousi, Athens), с цел да се установи наличието на неговото / нейното лично досие и да поиска поправка, изменение или заличаване на такива.
 11. В настоящия сайт се използват т.нар. “ cookies „, технология, използвана за идентифициране на специфични услуги и страници на този уеб-сайт за посетител / потребител. „cookies“, са малки текстови файлове (4 KB максимума), които могат да се съхраняват на твърдия диск на всеки посетител / потребител без да се получава информация за документ или файл от компютъра на потребителя. „cookies“,” се използват за улесняване на посетителите / достъп на потребителя и на конкретни страници и услуги на този уеб-сайт или за статистически цели. Посетителят / потребителят може да настрои неговия сървъра по начин, така че да бъде уведомен, когато „cookies“се използват за специфични страници / услуги на този уеб-сайт и да зададете опцията да не допуска приемане на използването на „cookies“.
 12. За потребители под 18-годишна възраст, се счита, че има предварително съгласие на родителите / настойниците, както и  даването във всеки един случай на лична информация, предоставена на уебсайта на LAPRAIRIE.SARANTIS.BG
 13. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТА, КОЯТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 13 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 27 АПРИЛ 2016 ГОДИНА ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ И ОТНОСНО СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ТАКИВА ДАННИ И ЗА ОТМЯНА НА ДИРЕКТИВА 95/46/EО (ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ):

13.1. Данни, които идентифицират администратора и координати за връзка с него: Администратор на предоставяните от клиента лични данни е Сарантис България EООД, ЕИК 831542220, седалище град София, бул. Ботевградско шосе 247, ет. 4, тел. +359 2 9690969 , email: sarantis@sarantisgroup.com

13.2. Длъжностното лице по защита на данните в Сарантис България EООД и координати за връзка с него: фирма Сарантис България EООД, ЕИК 831542220, седалище град София, бул. Ботевградско шосе 247, ет. 4, управител Деана Стефанова; отговорник: Анастасия Георгиева Котева, тел. 0886881868, имейл: a.koteva@sarantisgroup.com

13.3. Цели на обработването, за които са предназначени личните данни и правно основание за обработването: личните данни предоставени от клиентите, които са се абонирали на сайта се използват за изпращане на информация за марка La Prairie и маркетингови активности. Всички цели, за които се обработват личните данни, предоставени от. Правното основание за обработването на личните данни е чл. 6, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679, а именно – субектът на данните е дал съгласие за обработване на данните му за изрично посочените цели;

13.4. Категории получатели на личните данни: Личните данни, предоставени от абоната на сайта laprairie.sarantis.bg могат да бъдат разкривани от Сарантис България ЕООД на следните категории получатели:

13.4.1. определени от Сарантис България ЕООД лица, които ще осигуряват техническото изпращане на съобщения от Сарантис България ЕООД до абонатите на сайта чрез изброените по-долу способи: а) на предоставената от абоната електронна поща б) на предоставения от абоната мобилен телефон; в) на предоставения от абоната адрес

13.4.2. собствениците на Сарантис България ЕООД при упражняването на собственическите им права да могат да се запознават в необходимата степен със съобщените от абоната на сайта лични данни;

13.5. Срок, за който ще се съхраняват личните данни: Обработката на данните на абонатите на сайта важи за времетраенето на съществуването на сайта. При прекратяване работата на сайта отговорникът по лични данни в срок не по-дълъг от тридесет дни унищожава личните данни или ги анонимизира при спазване на действащите нормативни изисквания в тази връзка;

13.6. Право да се изиска от администратора достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или право да се направи възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните:

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 абонатът на сайта има право:

13.6.1. да изиска от администратора достъп до обработваните от него лични данни, свързани с притежателя на клиентска карта, по реда и при условията, описани в чл. 15 от Регламент (ЕС) 2016/679;

13.6.2. да изиска от администратора коригиране на обработваните от него лични данни, свързани с абонамента в сайта, по реда и при условията, описани в чл. 16 от Регламент (ЕС) 2016/679;

13.6.3. да изиска от администратора изтриване на обработваните от него лични данни, свързани с абонамента в сайта, по реда и при условията, описани в чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679;

13.6.4. да изиска от администратора ограничаване на обработването на лични данни, свързани с абонамента в сайта, по реда и при условията, описани в чл. 18 от Регламент (ЕС) 2016/679;

13.6.5. абонираният в сайта има право на преносимост на данните по реда и при условията, описани в чл. 20 от Регламент (ЕС) 2016/679;

6.6. абонираният в сайта има право на възражение срещу обработването на личните му данни, по реда и при условията, описани в чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/679;

13.7. Право на оттегляне на съгласието: абонираният в сайта има право на оттегляне на съгласието си за обработване на личните му данни по всяко време. Оттеглянето на съгласието на абонираният в сайта не засяга законосъобразността на обработването преди оттеглянето. Оттеглянето на съгласието на абонираният в сайта може да стане по всяко време чрез кликване върху връзката за прекратяване на абонамента в долната част на всеки имейл, който абоната получава от Сарантис България ЕООД; като се свърже със Сарантис България ЕООД на адрес sarantis@sarantisgroup.com или като промени предпочитаните начини за връзка с него в профила си в сайта.

Оттеглянето на съгласието за обработка на данните ще има за резултат това, че Сарантис България ЕООД няма да може да изпраща на абоната на сайта съобщения и свои издания с рекламна, маркетингова и търговска цел, както и да контактува с него по въпроси, свързани с новости от марка La Prairie по електронен път, на посочената от него електронна поща, чрез телефонон номер, както и да му изпраща sms съобщения и съобщения чрез приложението Viber с рекламна, търговска и маркетингова цел.

13.8. Право на жалба до надзорен орган: абонат на сайта, който смята, че е налице нарушаване на правилата за защита на личните данни, може да подаде жалба до Комисията за защитата на личните данни;

13.9. Предоставянето на посочените във формата за абониране лични данни е изискване, необходимо за абониране за сайта. При абониране за сайта, абонатът трябва да попълни всички лични данни, посочени като задължителни във формата, както и да отбележи, че е съгласен с обработването на личните му данни във връзка с получаване на новости от марка La Prairie и маркетингови активности. Ако тези полета са непопълнени, абонаментът за сайта не може да се осъществи.

13.10. Съществуване на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране и съществена информация относно използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за субекта на данните:

Сарантис България ЕООД изпраща автоматизирано имейл съобщение във следните случаи:

а/ след като клиентът се е абонирал за сайта, Сарантис България ЕООД му изпраща имейл за „Добре дошъл“.